Algemene voorwaarden (NL)

1.1. PERSEVERANTIUS BV(BA), handel drijvend onder de benaming ‘Bodhi Cycling’, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0561.962.570, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4 (sales@bodhicycling.be of 0496/181737) is een onderneming gespecialiseerd sublimatie en confectie van sportkledij met oog voor detail en elegantie. 1.2. De algemene voorwaarden van Perseverantius zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen en overeenkomsten gesloten tussen Perseverantius en de klant, alsook op de uitvoering ervan. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de inhoud ervan, alsmede voor de algehele rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden gesloten tussen Perseverantius en de klant, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de afwijkende overeenkomst of bijzondere voorwaarden. 1.3. De algemene voorwaarden van Perseverantius zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de klant. 1.4. De Klant heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de handelsrelatie ontvangen minstens op digitale wijze en erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de handelsrelatie tussen partijen, de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden. De uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud. 1.5. De algemene voorwaarden van Perseverantius kunnen steeds online geconsulteerd worden op www.bodhycycling.be. 1.6. Perseverantius behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte, overeenkomst, bestelling, order of opdracht. Voor lopende orders en bestellingen op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van het order of de bestelling.

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Perseverantius zijn vrijblijvend en worden steeds gemaakt onder alle voorbehoud. In het geval van tijdelijke aanbiedingen waaraan een beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal Perseverantius hier uitdrukkelijk melding van maken in de offerte. 2.2. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende een termijn van 30 kalenderdagen. Indien de klant pas na het verstrijken van de geldingsduur intekent op de offerte, is Perseverantius niet gebonden aan de in de offerte weergegeven prijzen en modaliteiten. 2.3. Perseverantius is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, bestelbonnen, overeenkomsten of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten. 2.4. Het aanbod van goederen en producten zoals opgenomen in prijslijsten, catalogi, de website of de offerte geldt zo lang de voorraad strekt. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad behoudt Perseverantius zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren, dan wel om in soortgelijke goederen te voorzien mits goedkeuring van de klant. 2.6. Indien de klant online een offerte aanvraagt of laat berekenen, erkent deze dat de weergegeven prijs louter indicatief is en vatbaar is voor wijziging door Perseverantius bij een concrete invulling van de door de klant gewenste dienstverlening en dit rekening houdende met eventuele surplussen of diensten op maat. 2.7. De aanvaarding van een opdracht door Perseverantius gebeurt steeds onder voorbehoud van aanvaarding door haar (toe-)leveranciers waarop zij beroep dient te doen ter uitvoering van de bestelling. Indien een (toe-)leverancier de bestelling weigert of niet in de mogelijkheid is om bepaalde goederen te leveren, verbinden partijen zich tot het onderhandelen van een alternatief dat voor beide partijen als afdoende wordt geacht. 2.8. Wijzigingen aan de offerte of bestelbon, en aldus aan de opdracht, waaronder tevens inbegrepen modificaties, dienen door de klant onverwijld schriftelijk (per aangetekende brief of mail) kenbaar gemaakt te worden aan Perseverantius en zijn enkel mogelijk na schriftelijke aanvaarding door deze laatste. Wijzigingen die worden doorgegeven op het ogenblik dat de opdracht zich reeds in uitvoering bevindt, kunnen niet worden behandeld. In geval van tijdig en aanvaard verzoek, behoudt Perseverantius zich het recht voor tot het dienovereenkomstig aanpassen van de offerte, bestelbon of order. Als een verzoek mondeling gebeurt, komt het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen ten laste van de klant te liggen. 2.9. Aan de offerte, bestelling of overeenkomst supplementaire opdrachten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van Perseverantius. 2.10. Perseverantius behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer deze indruist tegen de toepasselijke wettelijke bepalingen, reglementen of overheidsbevelen. Hetzelfde geldt voor wat betreft opdrachten waarvan de inhoud strijdig is met de goede naam of waarden waarvoor Perseverantius staat. 2.11. De klant erkent dat de prestaties geleverd door Perseverantius bepaald worden op maat van de klant en dit rekening houdende met de huidige stand van de techniek, alsmede de toepasselijke wet- en regelgeving op het ogenblik van het order, de bestelling of overeenkomst. Perseverantius biedt geen enkele garantie voor wat betreft het voldoen aan de wettelijke vereisten of verplichtingen die gelden op het ogenblik van levering van de goederen indien de realisatie van de bestelling enige tijd in beslag neemt.

3.1. Iedere persoon of maatschappij die opdrachten, orders of bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien Perseverantius akkoord ging met de wijze van facturering.

4.1. Perseverantius zal de door haar te leveren bestelling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Perseverantius het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen door Perseverantius in de bestelling of opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de goederen, noch aan het doel, zijn toegestaan. 4.2. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Perseverantius de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen. 4.3. Perseverantius verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. Perseverantius zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.

5.1. Perseverantius behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie bij de klant op te vragen, daar Perseverantius diens af te leveren goederen hierop baseert. De klant verbindt zich er toe alle pertinente informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, in het bijzonder voor wat betreft de gewenste materialen, kleur, bedrukkingen en maten. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft Perseverantius het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. 5.2. De klant verbindt zich er toen diens volledige medewerking te verlenen voor wat betreft het goedkeuren van eventuele ontwerpen. Het definitieve ontwerp dient binnen de 14 dagen nadat dit door Perseverantius aan de klant werd overgemaakt te worden goedgekeurd door de klant. Bij gebreke aan reactie binnen deze termijn mag Perseverantius er van uit gaan dat de klant zich akkoord heeft verklaard met het ontwerp. Een laattijdige goedkeuring van het ontwerp (eventueel mits stilzwijgend akkoord) heeft uiteraard ook vertragende implicaties voor wat de voorziene uitvoeringstermijn betreft.

6.1. De uitvoeringstermijn bedraagt gemiddeld 6 tot 8 weken na goedkeuring van het definitieve design en na ontvangst van alle nodige informatie zoals opgenomen in artikel 5. Deze gemiddelde termijn kan wijzigen rekening houdende met de omvang en de complexiteit van de opdracht, externe factoren alsmede van de medewerking van de klant wat de aanlevering van informatie en het goedkeuren van de ontwerpen betreft. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. 6.2. De opdracht wordt pas uitgevoerd van zodra de klant overgaat tot betaling van het door Perseverantius verzochte voorschot. Dit voorschot bedraagt 50% van de totale prijs. 6.3. De opgegeven termijn is steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kan zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van aansprakelijkheid of gehoudenheid tot schadevergoeding, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling door de klant. 6.4. Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door Perseverantius worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

7.1. De vermelde prijzen worden weergegeven in Euro (€) en zijn steeds exclusief BTW en andere taksen of kosten. Behoudens afwijkende schriftelijke afspraken, zijn de leveringskosten, de opstartkost van 150,00 EUR excl. BTW, verpakkingskosten en eventuele verzekeringskosten niet in de prijs inbegrepen. 7.2. Een voorschot van 50% van de totale prijs dient door de klant te worden betaald voor de opstart van de productie. Het saldo van 50% dient te worden betaald bij de levering. De facturen worden per mailbericht aan de klant bezorgd, dewelke over 21 kalenderdagen beschikt om zijn/haar opmerkingen hieromtrent schriftelijk te formuleren. Indien de klant geen opmerkingen formuleert binnen deze termijn, wordt de factuur op onweerlegbare wijze geacht aanvaard te zijn. 7.3. De facturen zijn contant betaalbaar, per overschrijving of elektronische betaling. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van Perseverantius. 7.4. Alle facturen dienen betaald te worden bij levering. Indien Perseverantius hiervan afwijkt en zou over gaan tot levering zonder voorafgaandelijke betaling vanwege de klant, dient minstens binnen de 14 kalenderdagen na de vermelde factuurdatum te worden betaald. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Perseverantius vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een verwijlinterest gelijk aan de intrestvoet overeenkomstig de wet van 02.08.2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, of de wettelijke intrestvoet wanneer de klant een consument is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi. Eveneens zal een schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 400,00 EUR en een bedrag van 75,00 EUR ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht Perseverantius voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden. 7.5. Perseverantius behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van het voorschot of de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, doch mits eenvoudige kennisgeving op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

8.1. In geen geval kan de weigering van een aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de goedkeuring (uitdrukkelijk of stilzwijgend) van de offerte, bestelbon of overeenkomst als definitief beschouwd wordt. 8.2. Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt Perseverantius zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft Perseverantius het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en voorziene materialen en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

9.1. De risico’s verbonden aan de goederen, waaronder diefstal, beschadiging of verlies, komen integraal ten laste van de klant vanaf het ogenblik van de levering. Het vervoer van de goederen zal steeds op risico van de klant plaatsvinden, zelfs ingeval het goed tijdens het vervoer of de verzending beschadigd geraakt. 9.2. In afwijking van het gemeen recht, blijven de door Perseverantius afgeleverde en/of te leveren goederen eigendom van Perseverantius totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de door Perseverantius aan de klant krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, aan Perseverantius heeft voldaan. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Perseverantius verschuldigd is, heeft voldaan met betrekking tot de door Perseverantius verrichte en/of nog te verrichten leveringen alsmede daarmee samenhangende vorderingen. 9.3. Dadelijk nadat de goederen, als geleverd wordt geacht in de zin van huidige overeenkomst, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade dewelke aan of door deze goederen voor de klant of voor derden mocht ontstaan. 9.4. Tot het ogenblik dat de eigendom van de geleverde goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken. 9.5. Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Perseverantius onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen. De klant stelt desgevallend Perseverantius in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt Perseverantius op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden. Het terugnemen van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd. 9.6. Het eigendomsvoorbehoud zal gelden tussen partijen en tegenwerpelijk zijn aan elke derde vanaf de levering van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat, zonder dat aan enige publiciteitsvereiste in hoofde van Perseverantius dient te worden voldaan. 9.7. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Perseverantius die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen. 9.8. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Perseverantius die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. 9.9. Alle kosten, direct of indirect, die met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gepaard gaan, worden door Perseverantius bij de klant in rekening gebracht en zijn door de klant verschuldigd.

10.1. Alle realisaties en/of creaties van Perseverantius en de aan deze realisaties en/of creaties verbonden rechten blijven eigendom van Perseverantius. 10.2. Indien de klant besluit om na het opstellen van de ontwerpen, tekeningen, enz. toch niet over te gaan tot het plaatsen van de bestelling, is Perseverantius gerechtigd om een schadevergoeding aan te rekenen van 350,00 EUR. Bovendien mag de klant in dat geval de door Perseverantius gecreëerde ontwerpen niet buiten enige bestelling bij Perseverantius aanwenden of benutten.

11.1. Ten aanzien van consumenten worden de wettelijke garantiebepalingen gehanteerd, zijnde een garantietermijn van 2 jaar na de levering. 11.2. De klant erkent en aanvaardt dat elk recht op garantie komt te vervallen wanneer er een interventie, handeling of enige andere tussenkomst heeft plaatsgevonden door derden met betrekking tot het door Perseverantius geleverde goed. Tevens wordt er geen garantie voorzien bij een verkeerd gebruik vanwege de klant.

12.1. Perseverantius zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen licht(st)e fout of herhaaldelijke fout, doch enkel in geval van een zware fout, opzettelijke fout, fraude, dan wel bedrog. 12.2. Niet-conformiteit en gebreken dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van de levering van de goederen en waarvan de klant wordt geacht kennis te hebben, worden in elk geval gedekt door de aanvaarding van de levering en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door Perseverantius. Partijen erkennen dat de voormelde aanvaarding zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan plaatsvinden. In elk geval is er sprake van een aanvaarding wanneer er geen kennisgeving van enig zichtbaar gebrek aan Perseverantius plaatsvindt binnen de 24u na oplevering. De kennisgeving van niet-conformiteit of zichtbare gebreken dient te gebeuren door middel van een met reden omkleed schrijven (per mail), inclusief foto’s en het terugsturen van de beweerde met het gebrek bezwaarde goederen naar Perseverantius. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde goederen, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 12.3. Voor gebreken dewelke onzichtbaar waren op het ogenblik van de levering, dient de klant Perseverantius te verwittigen binnen de 21 kalenderdagen vanaf het ogenblik dat een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (per mail), inclusief foto’s en het terugsturen van de beweerde met het gebrek bezwaarde goederen. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde goederen, en kan de klant geen aanspraak maken op een schadevergoeding. 12.4. Lichte kleur- en/of textuurverschillen, het verkleuren van materialen, beperkte afwijkingen op de afmetingen van voorziene logo’s (<10%), dan wel verschillen die voortvloeien uit verkeerdelijk verschafte informatie of uitdrukkelijke instructies door de klant, kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van Perseverantius. Wanneer de klant een ontwerp nakijkt op afstand (via een computer of smartphone) gebeurt dit steeds op eigen verantwoordelijkheid van de klant en dient de klant er rekening mee te houden dat kleuren op een scherm mogelijks anders worden afgebeeld dan de werkelijke kleuren gelet op beeldinstellingen en de kwaliteit van de drager waarop het ontwerp wordt bekeken. 12.5. In geval van aansprakelijkheid in hoofde van Perseverantius blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade die het rechtstreekse gevolg zijn van een eigen opzettelijke fout, zware fout, fraude, dan wel bedrog en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de door Perseverantius afgesloten verzekering tussenkomst verleent, dan wel tot 20% van de offerteprijs, met een maximum van 5.000,00 EUR indien de verzekering geen dekking verleent. Perseverantius is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, vermogensschade, letselschade, indirecte schade of gevolgschade. 12.6. Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

13.1. In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van de partijen onder deze overeenkomst, geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht. 13.2. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de partijen die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, overlijden, wilde staking, bezettingen, lockdown, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen en grondstoffen, faillissement leverancier, het niet ter beschikking zijn van nutsvoorzieningen, embargo’s, wettelijke verplichtingen, terrorisme of oorlog, technische storing, hacking, brand, verkeerde opgave van maten en/of metingen, vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst door derden waarvan de partij afhankelijk is voor de uitvoering van haar eigen prestaties. 13.3. Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan 3 maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel Perseverantius als de klant het recht om de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te herzien of te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. De klant is gehouden tot het vergoeden van alle door Perseverantius tot op dat ogenblik geleverde prestaties. In het geval de overmacht te wijten is aan de uitputting van materialen of het faillissement van leveranciers is Perseverantius in afwijking van hetgeen in deze bepaling werd opgenomen, gerechtigd om in een vervanging door gelijkwaardige materialen te voorzien. Perseverantius zal de klant hiervan in kennis stellen, dewelke op zijn/haar beurt het recht heeft om bezwaar te uiten, waarna er in onderling overleg naar een oplossing toe gewerkt zal worden. 13.4. Partijen zullen te goeder trouw alle redelijke maatregelen in acht nemen teneinde de schade ingevolge de overmacht zoveel als mogelijk te beperken, zonder dat deze er evenwel toe gehouden zal zijn om de vertragingen, dewelke uit de overmacht voortvloeien, te bekostigen. 13.5. Overmacht kan leiden tot een aanpassing van de overeenkomen prijzen en zulks in functie van de onderliggende omstandigheden.

14.1. De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaald werk, dewelke eindigt bij de levering van de bij Perseverantius bestelde goederen. 14.2. Perseverantius kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de Perseverantius gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden (vb. het niet voldoen aan de betalingsverplichting), dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst. 14.3. Het recht van Perseverantius om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. 14.4. Van zodra de productie is gestart kan de klant de overeenkomst niet meer beëindigen of opzeggen. Alle goederen worden immers vanwege Perseverantius op maat en volgens de specifieke wensen van de klant gemaakt; Bij een beëindiging van de overeenkomst voor de opstart van de productie zal de klant de reeds gemaakte ontwerpkosten en administratieve kosten dienen te vergoeden aan Perseverantius, alsmede een vergoeding wegens winstderving, voor een totaal forfaitair bedrag van 15 % van de aankoopsom, tenzij er een grotere schade kan worden bewezen door Perseverantius. 14.5. Perseverantius behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van onmiddellijk en rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, verzoek tot gerechtelijke reorganisatie, liquidatie, kennelijk onvermogen of vermoeden van insolvabiliteit, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling. Het recht van Perseverantius om de overeenkomst in dit geval te ontbinden, laat diens recht op vergoeding van de reeds geleverde materialen of gemaakte kosten onverlet, en dit onverminderd het recht van Perseverantius voor het vorderen van meerschade.

15.1. Indien er zich een situatie voordoet dewelke niet geregeld wordt in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. 15.2. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hierna vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

16.1. Perseverantius erkent het belang van een veilige verwerking van persoonsgegevens (waaronder naam, adres, mailadres, locatiegegevens en overige persoonlijke data van natuurlijke personen) conform de heersende nationale regelgeving, waaronder de wet van 30 juli 2018, alsmede Verordening (EU) 2016/679 en tracht deze na te leven. 16.2. De door Perseverantius verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden ter uitvoering van de opdracht op basis van de contractuele relatie tussen partijen, het gerechtvaardigd belang of op basis van een andere rechtvaardigingsgrond. Perseverantius erkent de persoonsgegevens steeds vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. 16.3. Perseverantius garandeert dat persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op een transparante wijze en dit enkel voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Iedere verwerking wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de verwerking plaatsvindt. Perseverantius verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoering van de dienstverlening, boekhoudkundige doeleinden en wettelijke verplichtingen. Perseverantius ziet er op toe dat de persoonsgegevens correct worden geregistreerd en geactualiseerd indien nodig. Door beroep te doen op Perseverantius aanvaardt de klant dat deze gegevens verwerkt kunnen worden. Perseverantius maakt gebruik van subverwerkers die in opdracht en onder toezicht van Perseverantius persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkingen zullen ten allen tijden beperkt worden tot het strikt noodzakelijke voor het uitvoeren van de respectievelijke opdracht. Behoudens in relatie tot de medewerkers en subverwerkers die in het kader van de dienstverlening betrokken worden, zal Perseverantius geen persoonsgegevens uitwisselen met derden, tenzij dit a) noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, b) voortvloeit uit wettelijke bepalingen, gerechtelijke- of overheidsbevelen of c) in geval van uiterste noodzaak. 16.4. Perseverantius verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de gebruiken in de betrokken sector, en de aard van de verwerking. 16.5. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid van diens gegevens te verzoeken. De door Perseverantius verzamelde gegevens kunnen geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan Perseverantius (sales@bodhicycling.be). 16.6. De persoonsgegevens die voor het opmaken van de offerte of het uitvoeren van de opdracht worden opgevraagd, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. Indien Perseverantius de gegevens voor een langere periode bewaard, baseert zij zich hier ten alle tijden voor op de nodige rechtvaardigingsgronden, waaronder de wettelijke verplichtingen inzake boekhouding, aansprakelijkheid en garantie. 16.7. Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij Perseverantius (sales@bodhicycling.be). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren of de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

17.1. Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan Perseverantius verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Klant ten voordele van Perseverantius in pand: 1. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Perseverantius (Als schuldenaar van de schuldvordering(en)), erkent Perseverantius uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand. 2. Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook. Bedoelt worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Klant, vorderingen van de Klant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief. 17.2. Het pand op schuldvorderingen maakt de Klant inningsonbevoegd. De Klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Perseverantius in pand gaf, niet meer innen te eigen bate. 17.3. Perseverantius is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf. 17.4. Op eerste verzoek van Perseverantius deelt de Klant alle nuttige informatie mee die Perseverantius in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en). 17.5. Perseverantius zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid. 17.6. Indien de Klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van Perseverantius alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Klant, onverminderd het recht van Perseverantius op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro. 17.7. Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan Perseverantius om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door Perseverantius de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

18.1. Het feit dat Perseverantius één of meer rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, niet laat gelden of met vertraging uitoefent of laat gelden, zal nooit kunnen beschouwd worden als een afzien van één of meer of alle van die rechten, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Perseverantius. 18.2. Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft slechts betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.

19.1. Uitsluitend de rechtbanken behorende tot het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Perseverantius is gevestigd, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de klant en Perseverantius die uit de overeenkomst of de toepassing van de algemene voorwaarden voortvloeien of hiermee enig verband houden. 19.2. Perseverantius behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Klant. 19.3. De overeenkomst, algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

Terms & Conditions

1.1. The scope of the general terms and conditions herein apply to any offer of Bodhi and any contract concluded between Bodhi and the buyer. 1.2. The general terms and conditions are available to anyone on Bodhi’s website (http://www.bodhicycling.com). Before the conclusion of the contract, the text of the general terms and conditions herein are provided to the buyer in annex to the offer.1.3. By confirming the offer and thus by placing an order, the buyer informs that he agrees with the general terms and conditions. The acceptance of the general terms and conditions is required to place an order. 1.4. In case any of these general terms or conditions, for any reason whatsoever, are not valid, the remaining terms and conditions remain fully applicable. 1.5. Unless it is explicitly agreed to in writing, Bodhi does not acknowledge the buyer’s general terms and conditions or clauses.

2.1. The offer contains a comprehensive and accurate description of the offered products. The description is sufficiently detailed so as to allow the buyer to make a good assessment of the offer. Obvious mistakes or obvious errors in the offer do not bind Bodhi. Each offer contains information in a way that it is clear to the buyer what the rights and obligations linked to the acceptance of the offer are. 2.2. Any image, photograph, drawing, etc., any data relating to the weight, measures, colours, illustrations on the labels, etc., on Bodhi’s website are solely an approximation, are indicative and cannot give rise to damages or termination of the contract.

3.1. The contract is formed at the time of the buyer’s acceptance of the offer. If the buyer has accepted the offer by electronic means, Bodhi confirms receipt and acceptance of the offer by electronic means. 3.2. After the contract is formed, the buyer is not entitled anymore to modify the offer without Bodhi’s approval. 3.3. Bodhi is always entitled to refuse an order or request or to tie the implementation to particular terms and conditions.

4.1. Any product delivered by Bodhi is custom-made and manufactured according to the buyer’s specifications. The buyer agrees that he does not, in any case, have the right to withdraw.

5.1. In principle, the place of delivery is that which the buyer has made known to Bodhi. The buyer is accountable for the correctness and comprehensiveness of the information that he gives. Only if it is agreed to in advance, the products can be retrieved at Karel Oomsstraat 4 Antwerp on the date and time agreed to. 5.2. The presumed deadline required for delivery of the product is 12 weeks for a frame and fork. If additional components are ordered and are still in stock, the presumed deadline of delivery will be 14 weeks. If certain components are not in stock, every effort will be made to limit the delay to a minimum. 5.3. If certain components are not available or if the delivery deadline becomes longer than that stated under 5.2., the buyer is made aware thereof. Even if, in the case of unavailable parts, one attempts to replace those parts with parts at least as valuable, if the buyer agrees thereto, Bodhi reserves the right to cancel the order. The buyer will be informed thereof and his payment will be refunded. A cancellation does not give any right of redress to the buyer. The buyer acknowledges that only the bicycle frame and fork form the essence of the contract. The absence of additional components does not give rise to any cancellation right to the buyer. As the case may be, the bicycle frame and fork will be returned and the balance of the purchase price will be refunded to the buyer. 5.4. The delivery deadlines enumerated under 5.2. only relate to presumed deadlines, which are not in any case binding for Bodhi. Bodhi reserves the right to modify the terms and conditions of delivery after the deadline has expired, without the buyer being able to draw rights therefrom. Delays, if any, in the delivery of products, of any nature whatsoever, can never give rise to any cancellation, payment deferral, damages or price reduction.5.5. Bodhi’s obligations to deliver are fulfilled as soon as the delivered things are made available to the buyer. The transporter’s report upon delivery constitutes full evidence of the delivery being made available.5.6. The shipping costs are entirely borne by the buyer. Possible import costs, additional taxes or others costs linked with the shipping are also fully borne by the buyer. 5.7. Bodhi is not liable for any delay or absence of delivery due to the transporter’s wrongdoing.

6.1. Prices are not increased during the period of validity of the offer, unless legal measures make it necessary or if our suppliers apply an increase of price in the meantime. 6.2. All prices displayed on the website are subject to typing errors and misprints. No liability for the consequences of typing errors and misprints is accepted. 6.3. All prices on the website are in euro and including VAT.

7.1. Payment is made exclusively by bank transfer or credit card and takes place at the same time as the order. Shortly after receipt of the payment, the buyer receives an confirmation thereof by email, and the implementation of the order starts. Questions concerning the payment can always be sent to: sales@bodhicycling.be.

8.1. Bodhi guarantees that the products are conform to the contract, the specifications contained in the offer, the reasonable requirements of solidity and/or usefulness and to the existing legal provisions at the time of formation of the contract. 8.2. Bodhi guarantees that the delivered frame, ordered through the website, is free of material and/or manufacturing errors. The original buyer enjoys a lifelong guarantee thereon, which is not assignable. The buyer must produce a proof of purchase to that end.8.3. Repairs that fall under this guarantee are only carried out in Bodhi’s workshop. 8.4. Products other than the frame fall under the original supplier’s guarantee. 8.5. However, no guarantee is offered in the following cases:– Incorrect and/or negligent use of the bicycle and use that is not conform to its destination;– The damage is caused by a traffic incident or pileup;– The damage is to be attributed to the normal wear of the bicycle components;– Non-original components are used for the repairs, or if they are not correctly mounted;– Technical repairs carried out in a non-competent manner;– The mounted replacement parts are not conform to the technical specification of the corresponding bicycle or are incorrectly mounted;– If the proof of ownership or the receipt cannot be produced, or if the owner is not the first owner of the bicycle;– Incorrect setting/tension of the handlebar, axles, saddle, seatpost, derailleur gears, brakes, quick release of the wheels and saddles;– The replacement of parts such as brake/derailleur cables, brake pads, tires, chain and sprockets;– Influences of the weather such as the normal wear of paint or rust.8.6. The buyer has the obligation to control the goods delivered immediately upon delivery. If it appears that the goods delivered are not conform, the buyer must (before returning it to Bodhi) notify the defects to Bodhi in writing immediately. Possible defects or wrongly delivered products must and can be notified to Bodhi in writing at the latest 8 working days after delivery. The absence of such writing is considered to be an acceptance of the delivered goods. 8.7. Considering the Bodhi products are handmade, slight deviation from the original, personalized offer adapted to the buyer can occur. It concerns, inter alia, small deviation relating to the weight, measures, colours, illustrations on labels, etc. The buyer confirms by accepting the offer that these possible deviations do not form an essential part of the contract and these deviations cannot give right of redress. 8.8. Reshipment of the things must be done in the original packaging (including accessories and additional documentation) and in perfect condition. The use after observing the defects, the deterioration arisen after observing the defects, the charges and/or the resale after observing the defects, render this right to complaint and reshipment null and void. 8.9. No product can be returned without Bodhi’s prior approval in writing. This approval is not to be considered as an acknowledgement. 8.10. Any transport, insurance or other costs linked to the reshipment of the product are borne by the buyer. 8.11. If Bodhi deems the buyer’s claims to be justified, Bodhi shall either replace the delivered things without costs or pay the replacement value thereof, in its sole discretion. The liability is moreover always limited to the amount of the invoice of the corresponding product. Bodhi’s liability for any form of damage is excluded, including additional damages of any form whatsoever, redress for indirect damages or consequential damages or damages from shortfall in earning.

9.1. Bodhi is not liable if and insofar as its obligations cannot be fulfilled as a result of a force majeure. 9.2. “Force majeure” means any external cause, as well as any circumstance, for which Bodhi cannot reasonably be held liable. Delay or wrongdoing from our suppliers, Internet breakdown, power outage, failures in email traffic, failures or changes in technologies supplied by third parties, traffic problems, strikes, measures from the authorities, delays in supply, negligence from Bodhi’s suppliers and/or manufacturers as well as auxiliaries, personnel sickness, defects in means of auxiliary or transport, are expressly considered as cases of force majeure. 9.3. In case of force majeure, Bodhi reserves the right to suspend its obligations and is also entitled to terminate the contract in whole or in part, or demand that the content of the contract is changed in a way that its implementation remains possible. Bodhi cannot in any case be held to the payment of fines or damages.

10.1. Belgium law is applicable to any contract, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 10.2. Tribunals of the West-Flanders judicial arrondissement are exclusively competent for disputes arising from a contract between Bodhi and the buyer which cannot be solved through a mutual agreement.

Cookies

Cookies are small text files that are stored on your device when you visit a website. They help us enhance your user experience on our site and help us learn what information interests you.This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or 'break' certain elements of the sites functionality.

We use cookies for a variety of reasons detailed below. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

Essential cookies are required so that you can move freely around our website and to allow us to remember certain choices that you have made.

These cookies are used to collect information about how visitors use our website.The data is collected anonymously and reports are compiled including number of visitors, time on page, and what pages were visited. For more information on the Google privacy law please click the following link https://policies.google.com/privacy A user-ID will be assigned to logged in users, which allows for anonymised website tracking across multiple devices (table, desktop, mobile, etc.). No personally identifiable data is collected or connected to the user-ID and you can opt out by using the following tool https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

At any time, you have the option to accept or decline the use of cookies by changing your browser settings. On most browsers, the “Help” portion of the toolbar will tell you how to prevent it from accepting cookies, how to have it notify you when you receive cookies or how to disable cookies altogether. Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this websites. Disabling cookies will result in also disabling certain functionality and features of this site. Therefore, it is recommended that you do not disable cookies.

PRIVACY POLICY

Bodhi Cycling recognizes the importance of protecting the privacy of your personal data. We have instituted strict policies and security measures to protect the information you provide us.

The Belgian company Bodhi Cycling, is the controller of your personal data. Bodhi Cycling’ affiliated companies (including other companies within the Bodhi Cycling group, joint ventures, franchisees and licensees) and selected suppliers may process your personal data on Bodhi Cycling’ behalf and in accordance with Bodhi Cycling’ instructions as stated below and are thereby processors of your personal data. You may contact Bodhi Cycling at any time.

3.1: Below is a summary of the categories of data that we process, the purposes of processing the data and on what legal basis we are processing your data. Our processing of your personal data partly depends on whether you have subscribed for membership with us or not. The processing of personal data relating to customers that are not members is described in section 3.2 below. The processing of our members’ personal data is described in section 3.3 below. 3.2 Customers (non-members) 3.2.1 Data collected when you shop in our webstore or use our online servicesContact details: If you make a purchase online we will collect your name, address, e-mail address, telephone number, country of residence, date of birth, title (Ms./Mr. or other title) and social media account contact details. Not all information is mandatory for making a purchase. We have marked mandatory information with the symbol (*) on our website. We will use your contact information to (i) process your purchase/orders and any returns, exchanges and complaints you may have relating to your purchase; and to (ii) communicate with you regarding your purchase and to answer and administer any questions or comments you may have regarding our products or services. The legal basis is that it is necessary to process your data in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement. We will retain your data for as long as necessary for this purpose. We may also process your contact details to keep you informed, via email, SMS, letters, telephone, WeChat, Whatsapp and other social media, of our special events or promotions. The legal basis is our legitimate interest of being able to market our products to our existing customers. We may use your contact details for direct marketing purposes for up to 12 months after your latest purchase subject to your ongoing right to opt-out. You are entitled to reject our marketing messages at any time by clicking on the unsubscribe link included in each message or by contacting customer service at sales@bodhicycling.be. Credit card details: If you make a purchase online and chose to pay by credit card, you will provide your credit card information on our website to finalize your purchase. Your credit card details will be protected using Global Sign Encryption. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement. We will retain your data for as long as necessary for this purpose.Previous purchases and returns: If you have signed up for an account we will store information regarding (i) your purchases and returns online, and (ii) your purchases and returns in physical stores, if you have provided your e-mail address to our personnel. Such information encompasses product, size, price and date of purchase. We will also store information regarding your recently viewed items. This will allow you to keep track of your purchases and returns, and recently viewed items, by logging into your personal account. The legal basis is our legitimate interest to provide you with the service of a personal account as requested by you when you signed up for the account. You may choose to deregister your account at any time. We will also save information on your contact details and previous purchases and returns during 36 months after the purchase to be able to administer returns and/or complaints. The legal basis is our legitimate interest to provide our customers with speedy and efficient service after the purchase.ID number: If you chose to make your payment by invoice, you may be required to provide your personal ID number on our website. Your ID number will be directly transferred and available only to our payment service provider, which will process your ID number to be able to obtain a credit report and to facilitate your payment. The legal basis is that the processing is necessary for us to ensure accurate identification of our customers for invoice purposes and to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement. We will retain your data for as long as necessary for this purpose. 3.2.2 Data collected when you shop in our physical storesIf you make a purchase in one of our physical stores we may process your e-mail address in order to be able to send a digital receipt to you. We will only collect your email address and send you a digital receipt if this has been requested or accepted by you. This processing is based on our legitimate interest of being able to provide our customers with a digital receipt on a voluntary basis. We will retain your data for as long as necessary for this purpose. 3.3 MembersYou may sign up for membership by subscribing to the services provided by Bodhi Cycling in accordance with the Membership Policy. The membership is completely voluntary and subscribing for membership is not a requirement for purchasing Bodhi Cycling’ goods. When you subscribe to become a member, you will enter into an agreement with Bodhi Cycling (the Membership Policy). 3.3.1 Data collected when signing up for membershipWhen you sign up for membership (online or in Bodhi Cycling’ physical stores), Bodhi Cycling collects your name, address, e-mail address, telephone number, country of residence, date of birth, title (Ms./Mr. or other title) and social media account contact details. Bodhi Cycling processes the data to create your personal account and to process the membership which includes certain features such as (i) sending digital receipts upon request when purchasing a product in a physical store, (ii) sending out invitations to special events/promotions, (iii) personalized services in store, and (iv) profiled marketing offers through e-mail or other messenger services. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the Membership Policy. We will retain your data for as long as necessary for this purpose. 3.3.2 Data collected when shopping onlineContact details: When you purchase a product online, Bodhi Cycling will process your contact details for the following purposes; (i) to process purchases/orders and returns, exchanges and complaints; (ii) to communicate with you regarding the purchases and to answer and administer any questions or comments that you may have regarding Bodhi Cycling’ products or services. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement.Previous purchases and returns: Bodhi Cycling will also process data regarding your contact details and previous purchases and returns online (product, size, price and date of purchase) during 36 months after the purchase. The information will be processed for the following purposes:Administering returns and complaints. The processing is based on our legitimate interest to provide our members with speedy and efficient service after the purchase.Allowing you to keep track of your purchases and returns by logging into your account. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the Membership Policy.For the purpose of sending out invitations to special events/promotions, personalized services in store and profiled marketing offers through e-mail or other messenger services. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the Membership Policy.Credit card details: If you make a purchase online and chose to pay by credit card, you will provide your credit card information on the website for the purpose of making payment for the purchase. The legal basis is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement. As a member you may also choose to save your credit card details for future purchases, for the purpose of speeding up the checkout the next time you shop. The legal basis for this processing is your consent. We will retain your data for as long as necessary for this purpose.ID number: If you chose to make your payment by invoice, you may be required to provide your personal ID number on our website. Your ID number will be directly transferred and available only to our payment service provider, which will process your ID number to be able to obtain a credit report and to facilitate your payment. The legal basis is that the processing is necessary for us to ensure accurate identification of our customers for invoice purposes and to fulfill our contractual obligations to you under the purchase agreement. We will retain your data for as long as necessary for this purpose. 3.3.3 Data collected when using Bodhi Cycling website servicesBodhi Cycling will store information regarding your recently viewed items when browsing Bodhi Cycling’ website. This will allow you to keep track of your recently viewed items, by logging into your personal account. The legal basis for this is that the processing is necessary in order for us to be able to fulfill our contractual obligations to you under the Membership Policy. We will retain your data for as long as necessary for this purpose.3.4 Newsletter SubscribersIf you have subscribed to one of our newsletters, we will process your name, email address, country and information on whether you are interested in womenswear or menswear for the purpose of sending out such newsletter. The legal basis for this processing is our legitimate interest of being able to send our newsletter to individuals who have subscribed to receiving such newsletters. You are entitled to unsubscribe to our newsletter at any time by clicking on the unsubscribe link included in each newsletter or by contacting customer service at sales@bodhicycling.be. We will send you the newsletter until you unsubscribe to the newsletter service.3.4 Customer serviceIf you have contacted Bodhi Cycling regarding a complaint, return or question, the e-mail or chat conversation will be stored for as long as it is necessary to administer your matter, including following up on the matter within 12 months. Depending on the nature of the matter for which you are contacting us, the legal basis may be that our processing is necessary for us to be able to fulfill our obligations under the purchase agreement or Membership Policy, or that we have a legitimate interest of being able to communicate with individuals who contact our customer service 3.5 Anonymized dataIt can be noted that we may also use anonymized data for our internal marketing and demographic studies to analyze, profile and monitor customer patterns in order for us to be able to improve our products and services. 3.6 Consent and withdrawalYou hereby confirm that you have read and understood the content of this privacy policy. Where the legal basis for the processing of your personal data is your consent you agree to Bodhi Cycling’ processing of your personal data in accordance with the provisions herein. Should you wish to object to, or withdraw your consent, to any of our processing, please contact us at sales@bodhicycling.be. Please note, however, that your withdrawal will not affect our right to process your data when such processing is necessary to perform our contractual obligations to you, and/or to the extent we are required to process your data by law or to defend ourselves in a dispute, to prevent fraud or abuse, or to enforce our Terms and Conditions. If you withdraw your consent to any consent-based processing, we will cease all such processing.

Bodhi Cycling does not sell or rent our customer’s personal data to any other entity.We may share your data with affiliated companies including other companies within the Bodhi Cycling group, joint ventures, franchisees and licensees. If you have subscribed for membership with Bodhi Cycling, we may combine your data provided to us with data that you have provided to such affiliated companies, for the purpose of improving our services to you, and to enhance your shopping experience when visiting an Bodhi Cycling store in another country than your residence. The legal basis for the processing is that it is necessary for Bodhi Cycling’ performance of the Membership Policy. Bodhi Cycling may also share your data with selected suppliers who perform functions on our behalf such as fulfilling orders and delivery of orders, processing payments, carrying out promotional services or data management, to maintain our website, to distribute e-mails, to send out our newsletter, to provide client communications and to manage our customer database. As necessary, the personal data you provide to us may be processed by these third parties, solely on Bodhi Cycling’ behalf and in accordance with Bodhi Cycling’ instructions as data processors. We do not authorize any of our suppliers to make any other use of your personal data.If Bodhi Cycling and/or its subsidiaries are subject to an actual or potential merger or acquisition or similar transaction, we may share your data with potential and actual buyer(s) and their financial and legal advisers, subject to such third parties undertaking appropriate confidentiality.

We may share your data with our selected suppliers, who may process your data in countries both inside and outside of the EU/EEA when performing functions on our behalf as set out in section 4 above.If you have subscribed to membership with Bodhi Cycling, we will share your contact details and information on previous purchases and shopping preferences with our affiliated companies both inside and outside of the EU/EEA (please see further under section 4).Please note that countries outside of the EU/EEA may not provide an adequate level of protection for your personal data. Bodhi Cycling has however taken appropriate safeguards to ensure that the receiving parties of your data in countries outside of the EU/EEA shall provide an adequate protection of your data. Such safeguards may be that the receiving party has joined the Privacy Shield (if the receiving party is a company established in the United States) or that the receiving party has signed so called standard data protection clauses adopted by the EU Commission. Please contact us at sales@bodhicycling.be if you want further information on what safeguards have been taken and if you want a copy of such safeguards.

In this section 6, we have summarized your data subject rights to request access, portability, rectification, erasure of your personal data, to restrict the processing of your personal data, to object to processing, and your right to lodge a complaint with the supervisory authority.If you want to exercise your rights, please send us an email at sales@bodhicycling. Please note however that if you want to lodge a complaint with the supervisory authority, you need to contact the authority directly.If you have signed up for a membership with Bodhi Cycling you will also be able to access, rectify and erase some of your data by logging in to your private account. Login to your accountNotwithstanding anything to the contrary herein, Bodhi Cycling reserves the right to keep and process your personal data in accordance with this policy to the extent necessary to perform our contractual obligations to you, and to the extent we are required to process your data by law or in order to defend ourselves in a dispute, to prevent fraud or abuse, or to enforce our Terms and Conditions.Right of accessYou have the right to obtain confirmation of whether personal data concerning yourself are being processed and, where that is the case, access to the personal data and information regarding, inter alia, the purpose of processing, the categories of personal data concerned, the categories of recipients to whom your data have been or will be disclosed, and the envisaged period of time for which personal data will be stored (or the criteria for determining this).Right of rectificationYou have the right to request rectification of inaccurate personal data concerning yourself, and to complete incomplete data.Right of erasureUnder certain circumstances you are entitled to request that we erase your personal data or restrict our processing of your data, namely in the following events.When it is no longer necessary for us to process your data taking into consideration the purposes for which it was collected.When our processing is based on your consent and you have withdrawn your consent, and there is no other legal basis for the processing of your data.When our processing of your data is based on a legitimate interest legal basis and you object to such processing, and there is no overriding legitimate ground for our processing.When you have objected to our processing of your data for direct marketing purposes.When your personal data has been unlawfully processed.When the personal data must be erased for compliance with a legal obligation that applies to us.When the personal data collected concerns a child (under 13 years of age) in relation to the offer of information society services.Right to objection - direct marketing and profilingYou have the right to object at any time to our processing of your personal data for direct marketing purposes, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing. If you object to our processing of your personal data for direct marketing purposes, including profiling, we will cease such processing of your data.Data portabilityIf our processing is based on your consent or if the processing is necessary for our performance of a contract with you, you have the right to request that the data which you have provided to us shall be provided to you in a structured, commonly used and machine-readable format and you also have the right to transmit such data to another controller.Right to lodge a complaint with supervisory authorityPlease note that if you consider the processing of your data to be in violation of applicable data protection laws, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence or the place of the alleged infringement.

If you do no longer wish to receive our newsletters or other emails, you can unsubscribe as indicated in the particular communication, i.e. by using the unsubscribe link which is included on all newsletters and other emails. You may also contact us at sales@bodhicycling.be.

We will retain your personal information for as long as necessary in relation to the purposes for which the data was collected or otherwise processed. Under section 3 above, we have specified the retention time, or the criteria for determining the retention time, for our processing of data in relation to the different purposes the data is being processed. In addition to the retention time stated under section 3 above, please also note the following. Members: If you have not made any purchases, logged in to your account or used any of our services during a consecutive period of 36 months, we will terminate your membership and consequently we will not use your data for any membership services or marketing purposes thereafter. In such case we will delete your data unless we need to keep it for other purposes that are legally justifiable. We will retain your personal information as necessary to comply with applicable legal obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements. Statutory obligations to retain data further remain unaffected.

When you purchase our products online, or sign up for a membership with Bodhi Cycling, we will inform you which data is mandatory by marking certain fields with a symbol (*). The provision of mandatory data is necessary for Bodhi Cycling to be able to fulfill our contractual obligation to you, for example processing your order, or fulfilling the membership services requested by you.When you purchase our products in our physical stores, you do not have to provide any personal data. Please note however that if you chose to receive a digital receipt, it is mandatory that you provide your e-mail address or otherwise we will not be able to send you the digital receipt.

Bodhi Cycling does not wish to collect personal information from anyone under the age of sixteen (16). If you are under eighteen (18), we require that you inform and get your parents’ or guardians’ consent before purchasing anything or provide any personal data to us at bodhicycling.be or any other website related to Bodhi Cycling.

We use cookies on our website. Please see our separate policy for cookies, which you can find on our website.

Bodhi Cycling reserves the right to occasionally make changes to our privacy policy or practices. We will post the updated policy on our website, and thus we encourage you to review this page from time to time.Last date for modification: March, 2020